لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حرکت دوبعدی (بخش اول)

ویدیو
فیزیک پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک پایه دانشگاهی

گروه مدرسین فیزیک

18 ساعت

۱۳۹,۰۰۰ تومان

فیزیک پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک پایه دانشگاهی

گروه مدرسین فیزیک

18 ساعت

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

۱

حرکت یک‌بعدی

آزمونک :20 دقیقه
۳

حرکت دوبعدی (بخش دوم)

آزمونک :12 دقیقه
۴

حرکت دوبعدی (بخش سوم)

آزمونک :20 دقیقه
۵

حرکت نسبی

آزمونک :15 دقیقه
بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

۱

توان

آزمونک :6 دقیقه
بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

۱

حرکت دورانی

آزمونک :18 دقیقه
۳

لختی دورانی (بخش دوم)

آزمونک :14 دقیقه
۴

گشتاور

آزمونک :9 دقیقه
بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

بخش هشتم:
پیش‌نیازهای فیزیک دو

بخش رایگان

بخش نهم:
بار الکتریکی

2 ویدیو

بخش دهم:
میدان الکتریکی

2 ویدیو

بخش یازدهم:
قانون گاوس

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
پتانسیل الکتریکی

4 ویدیو

بخش سیزدهم:
خازن‌ها

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
جریان و مقاومت

2 ویدیو

بخش پانزدهم:
مدار‌های الکتریکی

3 ویدیو

بخش شانزدهم:
میدان‌های مغناطیسی

3 ویدیو

بخش هفدهم:
میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌ها

3 ویدیو

بخش هجدهم:
القا و القاییدگی

2 ویدیو

بخش نوزدهم:
سوالات تکمیلی

3 ویدیو