لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم یا حلقه جریان

ویدیو

فیزیک 1 و 2

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک 1 و 2
فنی‌ومهندسی
فیزیک 1 و 2

گروه مدرسین فیزیک

18 ساعت

۶۷۹,۰۰۰

۵۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

بخش هشتم:
پیش‌نیازهای فیزیک دو

بخش رایگان

بخش نهم:
بار الکتریکی

2 ویدیو

بخش دهم:
میدان الکتریکی

2 ویدیو

بخش یازدهم:
قانون گاوس

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
پتانسیل الکتریکی

4 ویدیو

بخش سیزدهم:
خازن‌ها

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
جریان و مقاومت

2 ویدیو

بخش پانزدهم:
مدار‌های الکتریکی

3 ویدیو

بخش شانزدهم:
میدان‌های مغناطیسی

3 ویدیو

بخش هفدهم:
میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌ها

3 ویدیو

بخش هجدهم:
القا و القاییدگی

2 ویدیو

بخش نوزدهم:
سوالات تکمیلی

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما