لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

سوالات تکمیلی (بخش سوم)

ویدیو

فیزیک پایه دانشگاهی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک پایه دانشگاهی
فنی‌ومهندسی
فیزیک پایه دانشگاهی

گروه مدرسین فیزیک

18 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو

بخش هشتم:
پیش‌نیازهای فیزیک دو

بخش رایگان

بخش نهم:
بار الکتریکی

2 ویدیو

بخش دهم:
میدان الکتریکی

2 ویدیو

بخش یازدهم:
قانون گاوس

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
پتانسیل الکتریکی

4 ویدیو

بخش سیزدهم:
خازن‌ها

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
جریان و مقاومت

2 ویدیو

بخش پانزدهم:
مدار‌های الکتریکی

3 ویدیو

بخش شانزدهم:
میدان‌های مغناطیسی

3 ویدیو

بخش هفدهم:
میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌ها

3 ویدیو

بخش هجدهم:
القا و القاییدگی

2 ویدیو

بخش نوزدهم:
سوالات تکمیلی

3 ویدیو