لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پیوستگی و مشتقات جزئی

ویدیو
ریاضیات پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
ریاضیات پایه دانشگاهی

18 ساعت

۷۹,۹۰۰ تومان

ریاضیات پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
ریاضیات پایه دانشگاهی

18 ساعت

۷۹,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۴ ویدیو

۱۰ ویدیو

بخش رایگان

۴ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۵ ویدیو

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو