لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

محاسبه مدار معادل تونن و نورتن

ویدیو

مدارهای الکتریکی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

مدارهای الکتریکی 1
فنی‌ومهندسی
مدارهای الکتریکی 1

صاحب قنبری

5 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش اول:
مدارهای فشرده و قوانین کیرشهف

بخش رایگان

بخش دوم:
اجزاء مدار

2 ویدیو

بخش سوم:
مدار ساده

6 ویدیو

بخش چهارم:
مدار مرتبۀ اول

4 ویدیو

بخش پنجم:
مدار مرتبۀ دوم

2 ویدیو

بخش ششم:
مبانی مدار خطی و تغییرناپذیر با زمان

1 ویدیو

بخش هفتم:
حالت دائمی سینوسی

4 ویدیو

بخش هشتم:
عناصر تزویج‌کننده و مدارهای تزویج

2 ویدیو