لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

تخلیه معده، حرکات روده و ترشح بزاق

ویدیو

درسنامه فیزیولوژی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

درسنامه فیزیولوژی
علوم پزشکی
درسنامه فیزیولوژی

علیرضا برزگری

علیرضا برزگری

18 ساعت

۵۱۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
فیزیولوژی عمومی و سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
قلب

12 ویدیو

بخش سوم:
کلیه و مایعات بدن

4 ویدیو

بخش چهارم:
سلول‌های خونی و انعقاد

2 ویدیو

بخش پنجم:
سیستم تنفسی

6 ویدیو

بخش ششم:
نوروفیزیولوژی

11 ویدیو

بخش هفتم:
دستگاه گوارش

5 ویدیو

بخش هشتم:
غدد و دستگاه درون‌ریز

7 ویدیو