لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

تحلیل مدار به روش حلقه

ویدیو
مدارهای الکتریکی 2
فنی‌ومهندسی
مدارهای الکتریکی 2

صاحب قنبری

3 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
گراف شبکه و تجزیه و تحلیل کات‌ست و حلقه

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات حالت

3 ویدیو

بخش سوم:
تبدیل‌های لاپلاس

7 ویدیو

بخش چهارم:
قضایای مدار

2 ویدیو

بخش پنجم:
دوقطبی‌ها

2 ویدیو