لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

تحلیل مدار به روش کات‌ست

ویدیو
مدارهای الکتریکی 2
فنی‌ومهندسی
مدارهای الکتریکی 2

صاحب قنبری

3 ساعت

۴۲۹,۰۰۰

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
گراف شبکه و تجزیه و تحلیل کات‌ست و حلقه

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات حالت

3 ویدیو

بخش سوم:
تبدیل‌های لاپلاس

7 ویدیو

بخش چهارم:
قضایای مدار

2 ویدیو

بخش پنجم:
دوقطبی‌ها

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما