لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

برخورد مرکزی مایل

ویدیو

دینامیک

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

دینامیک
فنی‌ومهندسی
دینامیک

امین یارمحمدی

امین یارمحمدی

6 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمه

بخش رایگان

بخش دوم:
حرکت‌شناسی (سینماتیک) یک بعدی

2 ویدیو

بخش سوم:
حرکت‌شناسی (سینماتیک) دوبعدی

6 ویدیو

بخش چهارم:
نیروشناسی (سینتیک)

8 ویدیو

بخش پنجم:
حرکت جسم صلب

7 ویدیو