لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

نوشتن اولین پروژه در لاتک

ویدیو
لاتک (LaTeX)
نرم‌افزاری
لاتک (LaTeX)

4 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

لاتک (LaTeX)
نرم‌افزاری
لاتک (LaTeX)

4 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۹ ویدیو

۷ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو