لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

کار با ابزار text(بخش دوم)

ویدیو

ایلاستریتور (Illustrator)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ایلاستریتور (Illustrator)
نرم‌افزاری
ایلاستریتور (Illustrator)

ریحانه باقری

ریحانه باقری

2 ساعت

۶۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
آشنایی با ایلاستریتور

بخش رایگان

بخش دوم:
کار با اشکال

3 ویدیو

بخش سوم:
کار با ابزار ها

6 ویدیو

بخش چهارم:
تایپ در ایلاستریتور

3 ویدیو

بخش پنجم:
سه بعدی کردن اشکال

2 ویدیو

بخش ششم:
پایان تاثیرگذار

3 ویدیو