لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

سری‌های تیلور و مکلورن یک تابع (بخش اول)

ویدیو

ریاضی 1 و 2

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضی 1 و 2
فنی‌ومهندسی
ریاضی 1 و 2

گروه مدرسین ریاضیات

21 ساعت

۷۹۹,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اعداد مختلط

بخش رایگان

بخش دوم:
حد و پیوستگی توابع

5 ویدیو

بخش سوم:
مشتق توابع

8 ویدیو

بخش چهارم:
دنباله‌ها و سری‌ها

6 ویدیو

بخش پنجم:
سری‌های توانی

4 ویدیو

بخش ششم:
انتگرال

10 ویدیو

بخش هفتم:
حد و پیوستگی

بخش رایگان

بخش هشتم:
مشتق‌گیری

4 ویدیو

بخش نهم:
نقاط بحرانی

3 ویدیو

بخش دهم:
رویه‌ها و خم‌ها

3 ویدیو

بخش یازدهم:
انتگرال دوگانه

3 ویدیو

بخش دوازدهم:
انتگرال سه‌گانه

4 ویدیو

بخش سیزدهم:
انتگرال خم

4 ویدیو

بخش چهاردهم:
انتگرال سطح

5 ویدیو

بخش پانزدهم:
فضاهای خطی

6 ویدیو

بخش شانزدهم:
تبدیلات خطی

3 ویدیو

بخش هفدهم:
مقادیر ویژه و بردار‌های ویژه

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما