لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معرفی معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی و حل معادله موج یک بعدی همگن با روش جداسازی متغیرها قسمت 1

ویدیو

ریاضی مهندسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۴ ویدیو

۸ ویدیو

۳ ویدیو

۱۰ ویدیو

۷ ویدیو