لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

فرآیند انحلال

ویدیو

شیمی عمومی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

شیمی عمومی
فنی‌ومهندسی
شیمی عمومی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

8 ساعت

۱۹۹,۰۰۰

۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمه‌ای بر نظریه اتمی

بخش رایگان

بخش دوم:
شیمی گرمایی

2 ویدیو

بخش سوم:
ساختار الکترونی اتم‌ها

2 ویدیو

بخش چهارم:
پیوند یونی و کووالانسی

2 ویدیو

بخش پنجم:
شکل هندسی مولکول‌ها

2 ویدیو

بخش ششم:
گاز‌ها

2 ویدیو

بخش هفتم:
مایعات و جامدات

3 ویدیو

بخش هشتم:
محلول‌ها

3 ویدیو

۱

فرآیند انحلال

آزمونک :20 دقیقه
۲

خواص کولیگاتیو

آزمونک :17 دقیقه
۳

محلول های یونی

آزمونک :19 دقیقه
بخش نهم:
سینتیک

3 ویدیو

بخش دهم:
تعادل

2 ویدیو

بخش یازدهم:
الکتروشیمی

2 ویدیو