لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ایجاد پاورقی

ویدیو

لاتک (LaTeX)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

لاتک (LaTeX)
نرم‌افزاری
لاتک (LaTeX)

محمد رجبی

محمد رجبی

4 ساعت

۶۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمات و آشنایی با محیط نرم افزار

بخش رایگان

بخش دوم:
تنظیمات اولیه و کار با نرم افزار

8 ویدیو

بخش سوم:
کار با نرم‌افزار و تایپ موارد مربوط با ریاضیات

7 ویدیو

بخش چهارم:
ماکرونویسی و طراحی سوال

2 ویدیو

بخش پنجم:
جدول‌ها و شکل‌ها

4 ویدیو

بخش ششم:
ارجاع دادن به مقالات

1 ویدیو

بخش هفتم:
رسم نمودارها و محورها

2 ویدیو