توسعه فردی

راهکارهای افزایش تمرکز هنگام مطالعه

تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
0 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
راهکارهای افزایش تمرکز هنگام مطالعه

دنیایپرهیاهووشلوغامروزکهسرشارازانواعحواسپرتیهااست،همهافرادرابااینچالشمواجهکردهکهنمیتوانندهنگامانجامکارهایشانتمرکزکافیداشتهباشند.بسیاریازدانشجویانهنگاممطالعهوبرخیازافراددرمحلکاربه این مشکل بر می‌خورند،اماگاهابرخیازافرادرامیبینیمکهباوجودصدایزیاددراطرافآنهابهدقتبهانجامکارخودمیپردازندومسئلهایبرایشانپیشنمیآید؛بنابرینمیتواندریافتکهتمرکزمهارتیاکتسابیبودهوباتکراروتمرینقابلدستیابیاست.

دراینمقالهبهارائهبرخیازراهحلهامیپردازیمکهدرصورتاستفادهصحیحازآنها،میتوانیدتاحدبسیارخوبیمشکلحواسپرتیرابرطرفکردهوبادقتبهانجامکارهایتانبپردازید.

فهرستیازکارهایروزانهتهیهکنید

نداستناینکهدرروزبایدچهکارهاییراانجامدهیم،باعثمیشودذهندرگیراینموضوعشودکهبعدازتکمیلفعالیتفعلیبایدبهانجامکدامیکازوظایفدیگرپرداختهشود.بنابرایندرابتدایهرروزمشخصکنیدکهچهبخشهاییاززمانتانرابایدبهچهکاریاختصاصدهید،سپسیکچکلیستازآنهاتهیهنمودهودرصورتانجامهریکازآنهاکنارشانتیکیاضربدربزنید.

اولویت بندی کارها

اولویتبندی

پسازاینکهوظایفروزانهرالیستکردید،حالاولویتهرکدامازآنهارامشخصکردهوفعالیت‌هاییکهازاهمیتبالاتریبرخوردارندرادرابتدایروزانجامدهیداینکارباعثمیشودکهدیگراسترسانجامنشدنآنهارانداشتهوبرایادامهروزانگیزهبگیرید.

پرهیزازانجامهمزمانکارها

باافزایشوظایفممکناستتصمیمبگیریمچندفعالیترابهصورتهمزمانانجامدهیم،امابایدبهاینموضوعتوجهکردکهاینکارموجبمیشودتاکیفیتودقتهرکدامازآنهاکاهشپیداکند؛بههمیندلیلبایددرهریکازبازههایزمانیتعریفشدهبرانجامیکفعالیتمتمرکزشویم.

اعمال محدودیت زمانی

اعمالمحدودیتزمانی

همهانسانهاتازمانیکهاحساسکمبودموضوعیرانکنند،برایآنارزشقائلنمیشوندباقراردادنمحدودیتزمانیبرایتکمیلهریکازوظایفتان،خودراباکمبودوقتمواجهکنیدتابازدهیشماافزایشپیداکند.البتهاینبازهبایدمتناسبباتواناییهایتانبودهوقابلانجامباشد،همچنین آن رابهگونهایطولانیدرنظرنگیریدتااحساسکماهمیتبودنآندرشماایجادشود.

زمانخودرابهبخشهایکوچک‌ترتقسیمکنید

چهدانشجوهستیدوچهکارمندبایدبدانیدکهازلحاظعلمیثابتشدهکهمغزماتنهامیتواندتامدتمحدودیدریکموضوعمتمرکزشود. بنابراینیکیازبهترینکارهاییکهبهبهبودتمرکزشماکمکخواهدکردایناستکهبازهزمانیانجامکارهایتانرابهقسمتهایکوچکتریتقسیمکنیدتابازدهیشماافزایش یابد،سپسمدتیاستراحتنمودهومجددبهکارخودادامهدهید.

درآموزشمیکرولرنینگهردورهبهقسمتهایکوچکترتقسیممیشودکهبهمخاطبکمکمیکندتادرهنگامآموزشتمرکزخودراحفظکند،برایافزایشدقتخودهنگامیادگیریمیتوانیدازاین روشنیزاستفادهکنید.

هنگامکارازتکنولوژیفاصلهبگیرید

شبکههایاجتماعیبهگونهایطراحیشدندکهجذابیتزیادیبرایافراددارند.گاهیاوقاتبرایچککردنیکپیامبهاینستاگراممراجعهمیکنیمولیدرانتهامتوجهمیشویمکهساعتهادرآنغرقشدهوهرکاریبهجزفعالیتموردنظرمانراانجامدادهایم.

اینبرنامههابهعلتنمایشمحتوابراساسعلاقهمندیماوهوشمصنوعیقدرتمندشانتلاشمیکنندتامامدتزمانبیشتریرادرآنهابگذرانیم،پسبایدتاحدامکاندرحینکارازآنهادوریکنیم.برایاینکارمیتوانیدتلفنهمراهخوددرهنگامفعالیتدراتاقدیگریقراردادهیااجازهارسالاعلانایناپلیکیشنهارامسدودکنید.راهدیگریکهوجودداردایناستکهبرایآنهازمانمشخصیرااختصاصدهیدتاتنهادرآنمواقعبهآنهامراجعهکنید.

کارهایکوتاهرازودترانجامدهید

درمواردقبلراجعبهاینموضوعصحبتکردیمکهبهتراستوظایفرابهترتیباولویتتکمیلکنیم،امابرخیازکارهاازماوقتزیادینمیگیردوعدمانجامآنهامیتواندنتایجبدیبههمراهداشتهباشند؛بههمیندلیلاحتمالداردکهذهنمارابهخودمشغولکنند.بنابراینانجاماینکارهارابهتاخیرنیاندازیدتادغدغهانجامآنرانداشتهباشید.

میزتانرامرتبکنید

دانشمندانعصبشناسیدانشگاهپرینستوندرطییکآزمایشبااستفادهاز FMRIوبرخیروشهایدیگر،بهایننتیجهرسیدندکهعملکردمغزمابراساسنظموترتیباستومشاهدهبههمریختگیهاوآشفتگیمنابعشناختیمارادچاراخلالکردهوتواناییتمرکزدرماراکاهشمیدهد؛بنابرینبایدتوجهکردکهقبلازانجامهرفعالیتیمیزکارخودرامرتبکنید.

برایخودپاداشیامجازاتدرنظربگیرید

میتوانیدبهازایاتمامهریکازفعالیتهابرایخودجایزهایتعیینکنیدیادرصورتیکهکارهارابهدرستیانجامندادیدمجازاتیبرایخودقراردهید.

دریافتپاداشموجبترشحهورموندوپامیندرمغزشدهوباعثایجاداحساسخوشحالیدرمامیگردد،بنابراینذهنمانتمایل پیدا می‌کندتامجدداکاریراکهبهایناتفاقختمشدهراانجامدهد.برایجایزهمیتوانیدفعالیتهایموردعلاقهتانراانتخابکنیدیابرایخودهدیهایخریداریکنید.

میکرولرنینگبااستفادهازگیمیفیکیشناینروشرادرآموزشپیادهمیکندکهسببافزایشکیفیتآموزشمیگردد.

درمقابلنیزمیتوانیدانجامکارهاییکهبهآنهاعلاقهاینداریدرابهعنوانتنبیهانجامندادنوظایفتانانتخابکنید.بهطورمثلاگرمرتبکردناتاقتانبرایشماسختاست،انجامآنرابرایمجازاتدرنظربگیرید.

ایجادمحیطآرام

فضاییکهدرآنمشغولبهکاریامطالعههستیدبایدفاقداصواتمزاحمباشد،سعیکنیدبابستندرباتاقیاپنجرهآلودگیصوتیرادرمحیطکاهشدهید.بایدبهایننکتهنیزتوجهداشتهباشیدکهسکوتمطلقنیزعاملیبرایحواسپرتیمحسوبمیشودبنابراینوجوداندکیصدادراطرافمشکلیبهوجودنخواهدآورد.

 

موسیقیگوشدهید

درصورتیکهشماهمجزءافرادیهستیدکهگوشدادنبهموسیقیموجببهبودعملکردشانمیشود،میتوانیدازاینروشنیزاستفادهکنید.دقتکنیدکهموسیقیموردنظربایدبیکلامباشدتاموجبحواسپرتیشمانگردد؛البتهممکناستاینراهحلبرایبرخیازافرادنتیجهعکسداشتهباشد،بنابراینمتناسبباشرایطتانآنراانجامدهید.

روش مدیریت زمان پومودورو

روشمدیریتزمانپومودورو

یکیازبهترینروشهایمدیریتزمانوافزایشتمرکزاستفادهازتکنیکپومودورو (Pomodoro Technique)است.

روشپومودوروبهاینشکلاستکهبرایانجامهرفعالیت 25 دقیقه وقتدرنظرگرفتهوتلاشمیکنیمدراینمدتبهطورکاملدرانجامآنمتمرکزشویم؛سپس 5 دقیقه  استراحتنمودهوپسازتکمیل4بخش 25دقیقهای،بهمدت 20 الی 30 دقیقه استراحتمیکنیم.اینروشبهگونهایاستکهپسازمدتیکهآنراانجامدهید،متوجهگذرزماننخواهیدشد.

ورزشکنید

ورزشکردنعلاوهبرتقویتقوایجسمانی،تاثیراتبسیارخوبیدرعملکردذهنمیگذارد.تحقیقاتنشاندادهاندکهباانجاممسمترورزشسرعتنورونزاییدرمغزافزایشپیداکردهودرنهایتمنجربهبهبودحافظهوتمرکزمیگردد.

مصرفکافئینتمرکزراافزایشمیدهد

کافئینیکمادهمحرکبودهکهبهافزایشبهرهوریذهنبسیارکمکمیکند.میتوانیدبانوشیدنقهوهیاچایدرابتدایروزویادرزمانخستگیتمرکزخودرابهبوددهیدالبتهتوجهکنیدکهمصرفبیشازحدآنسببمیشودکهمغزبهبهآنعادتکردهوبدونمصرفآنتواناییتمرکزدرهنگامکاررانداشتهباشید.

درکارهایتانتنوعایجادکنید

سعیکنیدکهبرنامهروزانهخودرابهگونهایطراحیکنیدکهفعالیتهامتنوعباشند.بهاینمعنیکهبهطورمداومبهانجامیککارمشغولنباشیدچراکهذهنپسازمدتیاحساسخستگیکردهوبازدهیتانکاهشپیدامیکند.

درانتهابایدبهاینموضوعتوجهکردکههموارهاحتمالحواسپرتیوجودداشتهومامیتوانیمباتکراروتمریناینموارد،تاحدخوبیآنراکاهشدهیم.امیدواریمبااستفادهازروشهایفوقبتوانیدنتیجهمطلوبرابهدستآوردهودرانجامکارهایتانموفقباشید.

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟