لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

پتانسیل ناشی از توزیع بار پیوسته غیر یکنواخت

ویدیو

فیزیک عمومی 2

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 2
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 2

مصطفی کبیر

مصطفی کبیر

11 ساعت

۵۴۹,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه

بخش رایگان

بخش دوم:
بار الکتریکی

2 ویدیو

بخش سوم:
میدان الکتریکی

2 ویدیو

بخش چهارم:
قانون گاوس

2 ویدیو

بخش پنجم:
پتانسیل الکتریکی

4 ویدیو

بخش ششم:
خازن‌ها

3 ویدیو

بخش هفتم:
جریان و مقاومت

2 ویدیو

بخش هشتم:
مدار‌های الکتریکی

3 ویدیو

بخش نهم:
میدان‌های مغناطیسی

3 ویدیو

بخش دهم:
میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌ها

3 ویدیو

بخش یازدهم:
القا و القاییدگی

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
سوالات تکمیلی

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما