لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

المان‌گیری و انتگرال

ویدیو
فیزیک عمومی 2
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 2

مصطفی کبیر

مصطفی کبیر

11 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه

بخش رایگان

بخش دوم:
بار الکتریکی

2 ویدیو

بخش سوم:
میدان الکتریکی

2 ویدیو

بخش چهارم:
قانون گاوس

2 ویدیو

بخش پنجم:
پتانسیل الکتریکی

4 ویدیو

بخش ششم:
خازن‌ها

3 ویدیو

بخش هفتم:
جریان و مقاومت

2 ویدیو

بخش هشتم:
مدار‌های الکتریکی

3 ویدیو

بخش نهم:
میدان‌های مغناطیسی

3 ویدیو

بخش دهم:
میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌ها

3 ویدیو

بخش یازدهم:
القا و القاییدگی

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
سوالات تکمیلی

3 ویدیو