لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

دی الکتریک

ویدیو

فیزیک عمومی 2

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 2
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 2

مصطفی کبیر

مصطفی کبیر

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 2
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 2

مصطفی کبیر

مصطفی کبیر

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو