لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

محاسبه انتگرال های حقیقی ناسره با استفاده از انتگرال مختلط روی مسیر بسته

ویدیو

ریاضی مهندسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضی مهندسی
فنی‌ومهندسی
ریاضی مهندسی

محمد مهدی نظری

محمد مهدی نظری

11 ساعت

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

7

8

9

10

محتوای دوره

بخش اول:
سری فوریه

بخش رایگان

بخش دوم:
انتگرال و تبدیل فوریه

4 ویدیو

بخش سوم:
توابع مختلط

8 ویدیو

بخش چهارم:
نگاشت توابع مختلط

3 ویدیو

بخش پنجم:
انتگرال مختلط

10 ویدیو

بخش ششم:
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

7 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما