لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مفاهیم اولیه در معادلات

ویدیو
معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدئو با الفبای اولیه معادلات دیفرانسیل، صورت کلی اون و کاربرد‌هاش در موضوعاتی مثل قانون دوم نیوتون، آهنگ کاهش یک ماده رادیواکتیو، درجه یک معادله دیفرانسیل و مرتبه اون‌ها به همراه معادلات دیفرانسیل، جواب یک معادله دیفرانسیل و مسیر‌های قائم یک دسته منحنی آشنا میشید. در ادامه بحث، به حل مثال در مورد این مطالب مثل مرتبه، درجه و به دست آوردن مسیر‌های قائم یک منحنی و بقیه مباحث پرداختیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو