لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

آنتی بیوتیک های بتالاکتام و سایر مهار کننده های سنتز دیواره سلولی بخش اول

ویدیو

جامع داروسازی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

جامع داروسازی
علوم پزشکی
جامع داروسازی

30 ساعت

۴۱۴,۰۰۰ تومان

جامع داروسازی
علوم پزشکی
جامع داروسازی

30 ساعت

۴۱۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۷ ویدیو

۸ ویدیو

۱ ویدیو

۸ ویدیو

۴ ویدیو

۸ ویدیو

۱۶ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۱ ویدیو

بخش رایگان

۴ ویدیو

۸ ویدیو

۵ ویدیو

۱ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

بخش رایگان

۸ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۹ ویدیو

۷ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو