لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی

ویدیو

فارماکولوژی و سم‌شناسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فارماکولوژی و سم‌شناسی
علوم پزشکی
فارماکولوژی و سم‌شناسی

12 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

فارماکولوژی و سم‌شناسی
علوم پزشکی
فارماکولوژی و سم‌شناسی

12 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۷ ویدیو

۸ ویدیو

۱ ویدیو

۸ ویدیو

۴ ویدیو

۸ ویدیو

۱۶ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۱ ویدیو