لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

Proteus mirabilis

ویدیو

میکروب شناسی (باکتری و ویروس)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

میکروب شناسی (باکتری و ویروس)
علوم پزشکی
میکروب شناسی (باکتری و ویروس)

شایان خوش‌ترکیب

شایان خوش‌ترکیب

8 ساعت

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

محتوای دوره

بخش اول:
باکتری‌شناسی عمومی

بخش رایگان

بخش دوم:
کوکسی‌های گرم مثبت

بخش رایگان

بخش سوم:
باسیل‌های گرم مثبت

6 ویدیو

بخش چهارم:
کوکسی‌های گرم منفی

2 ویدیو

بخش پنجم:
باسیل‌های گرم منفی

7 ویدیو

۱

Klebsiella

آزمونک :2 دقیقه
۲

Salmonella

آزمونک :6 دقیقه
۳

Shigella

آزمونک :8 دقیقه
۴

Escherichia coli (EHEC, ETEC)

آزمونک :13 دقیقه
۵

Yersinia

آزمونک :6 دقیقه
۶

Proteus mirabilis

آزمونک :3 دقیقه
۷

Pseudomonas

آزمونک :10 دقیقه
بخش ششم:
باکتری‌های خمیده گرم منفی

3 ویدیو

بخش هفتم:
کوکوباسیل‌‌های گرم منفی

6 ویدیو

بخش هشتم:
عفونت‌های بی‌هوازی

2 ویدیو

بخش نهم:
باسیل‌های اسید فست

2 ویدیو

بخش دهم:
مارپیچی‌های گرم منفی

3 ویدیو

بخش یازدهم:
موارد تکمیلی

5 ویدیو

بخش دوازدهم:
ویروس‌شناسی عمومی

بخش رایگان

بخش سیزدهم:
Positive-stranded RNA viruses

8 ویدیو

بخش چهاردهم:
Negative-stranded RNA viruses

4 ویدیو

بخش پانزدهم:
Single-stranded DNA virus

1 ویدیو

بخش شانزدهم:
Linear Double-stranded DNA viruses

7 ویدیو

بخش هفدهم:
Circular Double-stranded DNA viruses

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما