لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

Salmonella

ویدیو

میکروب شناسی (باکتری و ویروس)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

میکروب شناسی (باکتری و ویروس)
علوم پزشکی
میکروب شناسی (باکتری و ویروس)

شایان خوش‌ترکیب

شایان خوش‌ترکیب

8 ساعت

۱۶۵,۰۰۰

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
باکتری‌شناسی عمومی

بخش رایگان

۴

Biocide

آزمونک :7 دقیقه
۵

کشت و ژنتیک میکروبی

آزمونک :9 دقیقه
۶

فلور میکروبی

آزمونک :5 دقیقه
بخش دوم:
کوکسی‌های گرم مثبت

بخش رایگان

۲

Strep Pyogenes (Group A Strep)

آزمونک :18 دقیقه
۳

Strep Agalactiae (Group B Strep)

آزمونک :7 دقیقه
۴

Strep Pneumonia, Strep Viridans

آزمونک :8 دقیقه
۵

Enterococcus, Strep Bovis

آزمونک :5 دقیقه
بخش سوم:
باسیل‌های گرم مثبت

6 ویدیو

۱

Bacillus anthracis, cereus

آزمونک :9 دقیقه
۲

Clostridium botulinum, tetani

آزمونک :12 دقیقه
۳

Clostridium perfringens, difficile

آزمونک :8 دقیقه
۴

Corynebacterium diphtheria

آزمونک :7 دقیقه
۵

Listeria monocytogenes

آزمونک :4 دقیقه
۶

Nocardia

آزمونک :4 دقیقه
بخش چهارم:
کوکسی‌های گرم منفی

2 ویدیو

۱

Neisseria gonorrheae

آزمونک :5 دقیقه
۲

Neisseria meningitidis

آزمونک :6 دقیقه
بخش پنجم:
باسیل‌های گرم منفی

7 ویدیو

۱

Klebsiella

آزمونک :2 دقیقه
۲

Salmonella

آزمونک :6 دقیقه
۳

Shigella

آزمونک :8 دقیقه
۴

Escherichia coli (EHEC, ETEC)

آزمونک :13 دقیقه
۵

Yersinia

آزمونک :6 دقیقه
۶

Proteus mirabilis

آزمونک :3 دقیقه
۷

Pseudomonas

آزمونک :10 دقیقه
بخش ششم:
باکتری‌های خمیده گرم منفی

3 ویدیو

۱

Campylobacter

آزمونک :5 دقیقه
۲

Vibrio

آزمونک :8 دقیقه
۳

Helicobacter

آزمونک :5 دقیقه
بخش هفتم:
کوکوباسیل‌‌های گرم منفی

6 ویدیو

۱

Bordatella pertussis

آزمونک :7 دقیقه
۲

Haemophilus

آزمونک :8 دقیقه
۳

Legionella

آزمونک :2 دقیقه
۴

Brucella

آزمونک :7 دقیقه
۵

Francisella tularensis

آزمونک :3 دقیقه
۶

Pasteurella multocida

آزمونک :2 دقیقه
بخش هشتم:
عفونت‌های بی‌هوازی

2 ویدیو

۱

Actinomyces

آزمونک :4 دقیقه
بخش نهم:
باسیل‌های اسید فست

2 ویدیو

۱

Mycobacterium tuberculosis

آزمونک :13 دقیقه
۲

Mycobacterium leprae

آزمونک :9 دقیقه
بخش دهم:
مارپیچی‌های گرم منفی

3 ویدیو

۱

Borrelia

آزمونک :5 دقیقه
۲

Leptospira interrogans

آزمونک :3 دقیقه
۳

Treponema pallidum

آزمونک :12 دقیقه
بخش یازدهم:
موارد تکمیلی

5 ویدیو

۱

Chlamydia

آزمونک :7 دقیقه
۲

Coxiella burnetii

آزمونک :2 دقیقه
۳

Mycoplasma pneumonia

آزمونک :6 دقیقه
۴

Rickettsia

آزمونک :1 دقیقه
۵

Antimicrobial Agents

آزمونک :10 دقیقه
بخش دوازدهم:
ویروس‌شناسی عمومی

بخش رایگان

بخش سیزدهم:
Positive-stranded RNA viruses

8 ویدیو

۱

Poliovirus

آزمونک :8 دقیقه
۲

Coxsackievirus

آزمونک :5 دقیقه
۳

Rhinovirus, Hepatitis A & E

آزمونک :5 دقیقه
۴

Reovirus, Calicivirus

آزمونک :7 دقیقه
۵

Hepatitis C

آزمونک :6 دقیقه
۶

Togavirus

آزمونک :6 دقیقه
۷

Coronavirus

آزمونک :3 دقیقه
۸

HIV و HTLV1-2

آزمونک :15 دقیقه
بخش چهاردهم:
Negative-stranded RNA viruses

4 ویدیو

۱

Orthomyxovirus

آزمونک :11 دقیقه
۲

Paramyxovirus

آزمونک :15 دقیقه
۳

Rhabdovirus

آزمونک :7 دقیقه
بخش پانزدهم:
Single-stranded DNA virus

1 ویدیو

۱

Parvovirus

آزمونک :6 دقیقه
بخش شانزدهم:
Linear Double-stranded DNA viruses

7 ویدیو

۱

HSV-1 و HSV-2

آزمونک :9 دقیقه
۲

EBV

آزمونک :6 دقیقه
۳

CMV

آزمونک :5 دقیقه
۴

VZV

آزمونک :5 دقیقه
۵

HHV-6,7,8

آزمونک :3 دقیقه
۶

Adenovirus

آزمونک :6 دقیقه
۷

Poxvirus

آزمونک :1 دقیقه
بخش هفدهم:
Circular Double-stranded DNA viruses

3 ویدیو

۱

Polyomavirus

آزمونک :5 دقیقه
۲

Papillomavirus

آزمونک :6 دقیقه
۳

Hepatitis B & D Virus

آزمونک :18 دقیقه