لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

کشت و ژنتیک میکروبی

ویدیو
میکروب شناسی (باکتری و ویروس)
علوم پزشکی
میکروب شناسی (باکتری و ویروس)

شایان خوش‌ترکیب

شایان خوش‌ترکیب

8 ساعت

۲۴۷,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
باکتری‌شناسی عمومی

بخش رایگان

۴

Biocide

آزمونک :7 دقیقه
۵

کشت و ژنتیک میکروبی

آزمونک :9 دقیقه
۶

فلور میکروبی

آزمونک :5 دقیقه
بخش دوم:
کوکسی‌های گرم مثبت

بخش رایگان

بخش سوم:
باسیل‌های گرم مثبت

6 ویدیو

بخش چهارم:
کوکسی‌های گرم منفی

2 ویدیو

بخش پنجم:
باسیل‌های گرم منفی

7 ویدیو

بخش ششم:
باکتری‌های خمیده گرم منفی

3 ویدیو

بخش هفتم:
کوکوباسیل‌‌های گرم منفی

6 ویدیو

بخش هشتم:
عفونت‌های بی‌هوازی

2 ویدیو

بخش نهم:
باسیل‌های اسید فست

2 ویدیو

بخش دهم:
مارپیچی‌های گرم منفی

3 ویدیو

بخش یازدهم:
موارد تکمیلی

5 ویدیو

بخش دوازدهم:
ویروس‌شناسی عمومی

بخش رایگان

بخش سیزدهم:
Positive-stranded RNA viruses

8 ویدیو

بخش چهاردهم:
Negative-stranded RNA viruses

4 ویدیو

بخش پانزدهم:
Single-stranded DNA virus

1 ویدیو

بخش شانزدهم:
Linear Double-stranded DNA viruses

7 ویدیو

بخش هفدهم:
Circular Double-stranded DNA viruses

3 ویدیو