لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

کپسول توزیع تابعی از یک متغییر تصادفی

ویدیو

آمار و احتمال مهندسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

آمار و احتمال مهندسی
فنی‌و‌مهندسی
آمار و احتمال مهندسی

5 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

آمار و احتمال مهندسی
فنی‌و‌مهندسی
آمار و احتمال مهندسی

5 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۴ ویدیو

۷ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو