لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

متابولیسم پورین

ویدیو

ماژور علوم پزشکی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ماژور علوم پزشکی
علوم پزشکی
ماژور علوم پزشکی

گروه مدرسین پزشکی

33 ساعت

۵۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
فیزیولوژی - عمومی و سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
فیزیولوژی - قلب

12 ویدیو

بخش سوم:
فیزیولوژی - کلیه و مایعات بدن

4 ویدیو

بخش چهارم:
فیزیولوژی - سلول‌های خونی و انعقاد

2 ویدیو

بخش پنجم:
فیزیولوژی - سیستم تنفسی

6 ویدیو

بخش ششم:
فیزیولوژی - نوروفیزیولوژی

11 ویدیو

بخش هفتم:
فیزیولوژی - دستگاه گوارش

5 ویدیو

بخش هشتم:
فیزیولوژی - غدد و دستگاه درون ریز

7 ویدیو

بخش نهم:
بیوشیمی - آب و پی‌اچ

2 ویدیو

۲

پی اچ و بافر

آزمونک :9 دقیقه
بخش دهم:
بیوشیمی - کربوهیدرات‌ها

6 ویدیو

۳

چرخه کربس

آزمونک :8 دقیقه
۵

مسیر پنتوز فسفات

آزمونک :6 دقیقه
بخش یازدهم:
بیوشیمی - پروتئین‌ها

7 ویدیو

۳

سیکل اوره

آزمونک :7 دقیقه
۴

ساختمان پروتئین ها

آزمونک :6 دقیقه
۶

متابولیسم هم

آزمونک :10 دقیقه
۷

پی اچ ایزوالکتریک

آزمونک :12 دقیقه
بخش دوازدهم:
بیوشیمی - آنزیم‌ها

5 ویدیو

۱

اصول پایه آنزیم ها

آزمونک :10 دقیقه
۲

کینتیک آنزیم ها

آزمونک :11 دقیقه
۴

مهار کننده آنزیم ها

آزمونک :8 دقیقه
بخش سیزدهم:
بیوشیمی - ویتامین‌ها

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
بیوشیمی - لیپید‌ها

5 ویدیو

بخش پانزدهم:
بیوشیمی - نوکلئیک ‌اسید‌ها

5 ویدیو

۲

متابولیسم پورین

آزمونک :6 دقیقه
۴

آر ان ای

آزمونک :14 دقیقه
۵

دی ان ای

آزمونک :16 دقیقه
بخش شانزدهم:
بیوشیمی - هورمون‌ها

7 ویدیو

بخش هفدهم:
بیوشیمی - عناصر و مواد معدنی

1 ویدیو

۱

عناصر و مواد معدنی

آزمونک :8 دقیقه
بخش هجدهم:
آناتومی - اندام فوقانی

5 ویدیو

بخش نوزدهم:
آناتومی - اندام تحتانی

5 ویدیو

بخش بیستم:
آناتومی - لگن

5 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
آناتومی - شکم

5 ویدیو

۴

کلیه، پانکراس و طحال

آزمونک :8 دقیقه
۵

عروق و اعصاب

آزمونک :17 دقیقه
بخش بیست‌ودوم:
آناتومی - توراکس

4 ویدیو

۳

ریه و مری

17 دقیقه
۴

قلب

آزمونک :15 دقیقه
بخش بیست‌وسوم:
آناتومی - سر و گردن

9 ویدیو

۱

Neurocranium

آزمونک :16 دقیقه
۲

Viscerocranium

آزمونک :10 دقیقه
۵

چشم و گوش

20 دقیقه
۶

دهان و بینی

آزمونک :18 دقیقه
۷

حلق و حنجره

آزمونک :14 دقیقه
۸

اعصاب (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۹

اعصاب (بخش دوم)

آزمونک :8 دقیقه
بخش بیست‌وچهارم:
آناتومی - نوروآناتومی

8 ویدیو