لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

عروق و اعصاب فوقانی

ویدیو

ماژور علوم پزشکی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ماژور علوم پزشکی
علوم پزشکی
ماژور علوم پزشکی

گروه مدرسین پزشکی

33 ساعت

۴۹۹,۰۰۰ تومان

ماژور علوم پزشکی
علوم پزشکی
ماژور علوم پزشکی

گروه مدرسین پزشکی

33 ساعت

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش اول:
فیزیولوژی - عمومی و سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
فیزیولوژی - قلب

12 ویدیو

بخش سوم:
فیزیولوژی - کلیه و مایعات بدن

4 ویدیو

بخش چهارم:
فیزیولوژی - سلول‌های خونی و انعقاد

2 ویدیو

بخش پنجم:
فیزیولوژی - سیستم تنفسی

6 ویدیو

بخش ششم:
فیزیولوژی - نوروفیزیولوژی

11 ویدیو

بخش هفتم:
فیزیولوژی - دستگاه گوارش

5 ویدیو

بخش هشتم:
فیزیولوژی - غدد و دستگاه درون ریز

7 ویدیو

بخش نهم:
بیوشیمی - آب و پی‌اچ

2 ویدیو

۲

پی اچ و بافر

آزمونک :9 دقیقه
بخش دهم:
بیوشیمی - کربوهیدرات‌ها

6 ویدیو

۳

چرخه کربس

آزمونک :8 دقیقه
۵

مسیر پنتوز فسفات

آزمونک :6 دقیقه
بخش یازدهم:
بیوشیمی - پروتئین‌ها

7 ویدیو

۳

سیکل اوره

آزمونک :7 دقیقه
۴

ساختمان پروتئین ها

آزمونک :6 دقیقه
۶

متابولیسم هم

آزمونک :10 دقیقه
۷

پی اچ ایزوالکتریک

آزمونک :12 دقیقه
بخش دوازدهم:
بیوشیمی - آنزیم‌ها

5 ویدیو

۱

اصول پایه آنزیم ها

آزمونک :10 دقیقه
۲

کینتیک آنزیم ها

آزمونک :11 دقیقه
۴

مهار کننده آنزیم ها

آزمونک :8 دقیقه
بخش سیزدهم:
بیوشیمی - ویتامین‌ها

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
بیوشیمی - لیپید‌ها

5 ویدیو

بخش پانزدهم:
بیوشیمی - نوکلئیک ‌اسید‌ها

5 ویدیو

۲

متابولیسم پورین

آزمونک :6 دقیقه
۴

آر ان ای

آزمونک :14 دقیقه
۵

دی ان ای

آزمونک :16 دقیقه
بخش شانزدهم:
بیوشیمی - هورمون‌ها

7 ویدیو

بخش هفدهم:
بیوشیمی - عناصر و مواد معدنی

1 ویدیو

۱

عناصر و مواد معدنی

آزمونک :8 دقیقه
بخش هجدهم:
آناتومی - اندام فوقانی

5 ویدیو

بخش نوزدهم:
آناتومی - اندام تحتانی

5 ویدیو

بخش بیستم:
آناتومی - لگن

5 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
آناتومی - شکم

5 ویدیو

۴

کلیه، پانکراس و طحال

آزمونک :8 دقیقه
۵

عروق و اعصاب

آزمونک :17 دقیقه
بخش بیست‌ودوم:
آناتومی - توراکس

4 ویدیو

۳

ریه و مری

17 دقیقه
۴

قلب

آزمونک :15 دقیقه
بخش بیست‌وسوم:
آناتومی - سر و گردن

9 ویدیو

۱

Neurocranium

آزمونک :16 دقیقه
۲

Viscerocranium

آزمونک :10 دقیقه
۵

چشم و گوش

20 دقیقه
۶

دهان و بینی

آزمونک :18 دقیقه
۷

حلق و حنجره

آزمونک :14 دقیقه
۸

اعصاب (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۹

اعصاب (بخش دوم)

آزمونک :8 دقیقه
بخش بیست‌وچهارم:
آناتومی - نوروآناتومی

8 ویدیو