لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

نمونه سوال امتحانی متغیر تصادفی گاما

ویدیو

آمار و احتمال مهندسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

آمار و احتمال مهندسی
فنی‌و‌مهندسی
آمار و احتمال مهندسی

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

7 ساعت

۹۹,۰۰۰

۵۸,۹۰۰ تومان

آمار و احتمال مهندسی
فنی‌و‌مهندسی
آمار و احتمال مهندسی

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

7 ساعت

۹۹,۰۰۰

۵۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
ترکیبیات و شمارش

بخش رایگان

بخش دوم:
متغیرهای تصادفی و انواع آن

4 ویدیو

بخش سوم:
متغیر تصادفی گسسته

7 ویدیو

بخش چهارم:
انواع متغییرهای تصادفی پبوسته

4 ویدیو

بخش پنجم:
امید ریاضی و واریانس متغیرهای تصادفی

4 ویدیو

بخش ششم:
سوالات امتحانی

1 ویدیو

بخش هفتم:
آزمون فرض آماری

2 ویدیو

بخش هشتم:
برآوردیابی

2 ویدیو