لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

آلکالوییدهای پورینی، ایمیدازولی و...

ویدیو

فارماکوگنوزی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فارماکوگنوزی
علوم پزشکی
فارماکوگنوزی

امیرحسین نیک‌نژاد

8 ساعت

۱۵۹,۰۰۰ تومان

فارماکوگنوزی
علوم پزشکی
فارماکوگنوزی

امیرحسین نیک‌نژاد

8 ساعت

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش رایگان

۴ ویدیو

۸ ویدیو

۵ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۱ ویدیو

۴ ویدیو