لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ترکیبات ساپونینی

ویدیو

فارماکوگنوزی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فارماکوگنوزی
علوم پزشکی
فارماکوگنوزی

8 ساعت

۱۵۹,۰۰۰ تومان

فارماکوگنوزی
علوم پزشکی
فارماکوگنوزی

8 ساعت

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۴ ویدیو

۸ ویدیو

۵ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۱ ویدیو

۴ ویدیو