لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ریزن‌ها

ویدیو

فارماکوگنوزی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فارماکوگنوزی
علوم پزشکی
فارماکوگنوزی

امیرحسین نیک‌نژاد

6 ساعت

۱۵۹,۰۰۰ تومان

فارماکوگنوزی
علوم پزشکی
فارماکوگنوزی

امیرحسین نیک‌نژاد

6 ساعت

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش اول:
هیدروکربن

بخش رایگان

۱

مقدمات هیدروکربن

آزمونک :22 دقیقه
۲

هیدروکربن

آزمونک :16 دقیقه
۳

موم و چربی

آزمونک :8 دقیقه
بخش دوم:
کربوهیدرات

4 ویدیو

۱

مقدمات کربوهیدرات

آزمونک :13 دقیقه
۲

الیاف های گیاهی

آزمونک :9 دقیقه
۴

موسیلاژها

آزمونک :13 دقیقه
بخش سوم:
ترکیبات فنولی

8 ویدیو

بخش چهارم:
اسانس و رزین

5 ویدیو

بخش پنجم:
ترکیبات ساپونینی و گلیکوزید‌های قلبی

2 ویدیو

۱

ترکیبات ساپونینی

آزمونک :16 دقیقه
۲

گلیکوزید های قلبی

آزمونک :15 دقیقه
بخش ششم:
ترکیبات ایزوپرنوئیدی متفرقه

3 ویدیو

بخش هفتم:
گلیکوزید های متفرقه

1 ویدیو

۱

گلیکوزید های متفرقه

آزمونک :15 دقیقه
بخش هشتم:
آلکالوئیدها

4 ویدیو