لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

تانن ها

ویدیو

جامع داروسازی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

جامع داروسازی
علوم پزشکی
جامع داروسازی

گروه مدرسین پزشکی

29 ساعت

۴۴۴,۰۰۰ تومان

جامع داروسازی
علوم پزشکی
جامع داروسازی

گروه مدرسین پزشکی

29 ساعت

۴۴۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اصول پایه فارماکولوژی

بخش رایگان

بخش دوم:
داروهای سیستم اتونوم

7 ویدیو

بخش سوم:
داروهای قلبی عروقی

8 ویدیو

بخش چهارم:
داروهایی با اثرات مهم بر عضلات صاف

1 ویدیو

بخش پنجم:
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی

8 ویدیو

بخش ششم:
داروهای مورد استفاده در بیماری‌های خونی، التهابی و نقرس

4 ویدیو

بخش هفتم:
داروهای موثر بر سیستم اندوکراین

8 ویدیو

بخش هشتم:
داروهای شیمی درمانی

16 ویدیو

۵

آمینوگلیکوزیدها

آزمونک :14 دقیقه
۸

داروهای ضد قارچ

آزمونک :16 دقیقه
۱۳

داروهای ضد کرم

آزمونک :11 دقیقه
۱۶

ایمونوفارماکولوژی

آزمونک :14 دقیقه
بخش نهم:
داروهای مورد استفاده در اختلالات گوارشی

2 ویدیو

بخش دهم:
سم‌شناسی - فلزات سنگین

4 ویدیو

بخش یازدهم:
سم‌شناسی - آزمون‌های سمیت حیوانی

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
سم‌شناسی - توکسیکوکینتیک

1 ویدیو

۱

توکسیکوکینتیک

آزمونک :10 دقیقه
بخش سیزدهم:
هیدروکربن

بخش رایگان

۱

مقدمات هیدروکربن

آزمونک :22 دقیقه
۲

هیدروکربن

آزمونک :16 دقیقه
۳

موم و چربی

آزمونک :8 دقیقه
بخش چهاردهم:
کربوهیدرات

4 ویدیو

۱

مقدمات کربوهیدرات

آزمونک :13 دقیقه
۲

الیاف های گیاهی

آزمونک :9 دقیقه
۴

موسیلاژها

آزمونک :13 دقیقه
بخش پانزدهم:
ترکیبات فنولی

8 ویدیو

بخش شانزدهم:
اسانس و رزین

5 ویدیو

بخش هفدهم:
ترکیبات ساپونینی و گلیکوزید‌های قلبی

1 ویدیو

۱

ترکیبات ساپونینی

آزمونک :16 دقیقه
بخش هجدهم:
ترکیبات ایزوپرنوئیدی متفرقه

3 ویدیو

بخش نوزدهم:
گلیکوزید های متفرقه

2 ویدیو

۱

گلیکوزید های متفرقه

آزمونک :15 دقیقه
۲

گلیکوزید های قلبی

آزمونک :15 دقیقه
بخش بیستم:
آلکالوئیدها

4 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
اصول کلی دارو و درمان

بخش رایگان

بخش بیست‌ودوم:
اختلالات قلبی عروقی

8 ویدیو

بخش بیست‌وسوم:
اختلالات تنفسی

2 ویدیو

۱

آسم

آزمونک :17 دقیقه
۲

COPD

آزمونک :12 دقیقه
بخش بیست‌وچهارم:
اختلالات دستگاه گوارش

2 ویدیو

۲

PUD - قسمت دوم

آزمونک :15 دقیقه
بخش بیست‌وپنجم:
اختلالات پوستی

3 ویدیو

۲

آکنه - قسمت دوم

آزمونک :10 دقیقه
۳

پسوریازیس

آزمونک :17 دقیقه
بخش بیست‌وششم:
اختلالات مفصلی

2 ویدیو

بخش بیست‌وهفتم:
اختلالات اندوکرین

2 ویدیو

۲

دیابت - بخش دوم

آزمونک :12 دقیقه
بخش بیست‌وهشتم:
اختلالات نورولوژیک و اعصاب و روان

9 ویدیو

۲

پارکینسون - بخش دوم

آزمونک :12 دقیقه
۴

تشنج - بخش دوم

آزمونک :10 دقیقه
۶

افسردگی - بخش دوم

آزمونک :14 دقیقه
۷

اضطراب

آزمونک :17 دقیقه
۹

دوقطبی - بخش دوم

آزمونک :13 دقیقه
بخش بیست‌ونهم:
بیماری های عفونی

7 ویدیو

بخش سی‌ام:
اختلالات هماتولوژیک

1 ویدیو

۱

آنمی

آزمونک :16 دقیقه
بخش سی‌ویکم:
نارسایی کلیوی

2 ویدیو