لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مروری بر نرم افزار Labview و آشنایی با محیط آن

ویدیو
لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۷ ویدیو

۶ ویدیو