لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

روش حل معادله g(X)=X

ویدیو

محاسبات عددی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

محاسبات عددی
فنی‌و‌مهندسی
محاسبات عددی

7 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

محاسبات عددی
فنی‌و‌مهندسی
محاسبات عددی

7 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۴ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو

۶ ویدیو

۴ ویدیو

۳ ویدیو