لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

خطاهای محاسبه توابع

ویدیو
محاسبات عددی
فنی‌و‌مهندسی
محاسبات عددی

7 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

محاسبات عددی
فنی‌و‌مهندسی
محاسبات عددی

7 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۴ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو

۶ ویدیو

۴ ویدیو

۳ ویدیو