لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

آشنایی با کلاستر

ویدیو

لب ویو (LabVIEW)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

ساحل ربیعی

ساحل ربیعی

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

ساحل ربیعی

ساحل ربیعی

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

محتوای دوره

بخش رایگان

۷ ویدیو

۶ ویدیو