لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

آشنایی با کنترل ها و اندیکاتورهای عددی و توابع مرتبط

ویدیو
لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

ساحل ربیعی

ساحل ربیعی

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

ساحل ربیعی

ساحل ربیعی

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش رایگان

۷ ویدیو

۶ ویدیو