لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

خطای روش های انتگرال گیری عددی قسمت 1

ویدیو

محاسبات عددی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

محاسبات عددی
فنی‌و‌مهندسی
محاسبات عددی

شروین ایزدی

شروین ایزدی

8 ساعت

۹۹,۰۰۰

۵۸,۹۰۰ تومان

محاسبات عددی
فنی‌و‌مهندسی
محاسبات عددی

شروین ایزدی

شروین ایزدی

8 ساعت

۹۹,۰۰۰

۵۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش اول:
کپسول خطاها

بخش رایگان

۱

انواع خطا

آزمونک :16 دقیقه
۲

منابع اصلی خطا

آزمونک :11 دقیقه
۳

خطای عملیات

آزمونک :19 دقیقه
۵

خطاهای محاسبه توابع

آزمونک :10 دقیقه
بخش دوم:
کپسول حل معادلات جبری

5 ویدیو

بخش سوم:
کپسول حل درون یابی و برون یابی

4 ویدیو

بخش چهارم:
کپسول روش مربعات کامل

1 ویدیو

۱

روش مربعات کامل

آزمونک :21 دقیقه
بخش پنجم:
کپسول مشتق‌گیری به روش عددی

2 ویدیو

۲

خطای مشتق گیری عددی

آزمونک :11 دقیقه
بخش ششم:
کپسول انتگرال‌گیری به روش عددی

6 ویدیو

بخش هفتم:
کپسول حل معادلات دیفرانسیل

4 ویدیو

بخش هشتم:
کپسول دستگاه معادلات خطی

3 ویدیو