لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مقدمات اتونوم

ویدیو

فارماکولوژی و سم‌شناسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فارماکولوژی و سم‌شناسی
علوم پزشکی
فارماکولوژی و سم‌شناسی

گروه مدرسین پزشکی

14 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

فارماکولوژی و سم‌شناسی
علوم پزشکی
فارماکولوژی و سم‌شناسی

گروه مدرسین پزشکی

14 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اصول پایه

بخش رایگان

بخش دوم:
داروهای سیستم اتونوم

7 ویدیو

بخش سوم:
داروهای قلبی عروقی

8 ویدیو

بخش چهارم:
داروهایی با اثرات مهم بر عضلات صاف

1 ویدیو

بخش پنجم:
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی

8 ویدیو

بخش ششم:
داروهای مورد استفاده در بیماری‌های خونی، التهابی و نقرس

4 ویدیو

بخش هفتم:
داروهای موثر بر سیستم اندوکراین

8 ویدیو

بخش هشتم:
داروهای شیمی درمانی

16 ویدیو

۵

آمینوگلیکوزیدها

آزمونک :14 دقیقه
۸

داروهای ضد قارچ

آزمونک :16 دقیقه
۱۳

داروهای ضد کرم

آزمونک :11 دقیقه
بخش نهم:
داروهای مورد استفاده در اختلالات گوارشی

2 ویدیو

بخش دهم:
فلزات سنگین

4 ویدیو

بخش یازدهم:
آزمون‌های سمیت حیوانی

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
توکسیکوکینتیک

1 ویدیو

۱

توکسیکوکینتیک

آزمونک :10 دقیقه