لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

عروق و اعصاب

ویدیو

جامع علوم پایه

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

جامع علوم پایه
علوم پزشکی
جامع علوم پایه

گروه مدرسین پزشکی

46 ساعت

۵۰۹,۰۰۰ تومان

جامع علوم پایه
علوم پزشکی
جامع علوم پایه

گروه مدرسین پزشکی

46 ساعت

۵۰۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش اول:
فیزیولوژی - عمومی و سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
فیزیولوژی - قلب

12 ویدیو

بخش سوم:
فیزیولوژی - کلیه و مایعات بدن

5 ویدیو

بخش چهارم:
فیزیولوژی - سلول‌های خونی و انعقاد

2 ویدیو

بخش پنجم:
فیزیولوژی - سیستم تنفسی

6 ویدیو

بخش ششم:
فیزیولوژی - نوروفیزیولوژی

11 ویدیو

بخش هفتم:
فیزیولوژی - دستگاه گوارش

5 ویدیو

بخش هشتم:
فیزیولوژی - غدد و دستگاه درون ریز

7 ویدیو

بخش نهم:
آناتومی - اندام فوقانی

5 ویدیو

بخش دهم:
آناتومی - اندام تحتانی

5 ویدیو

بخش یازدهم:
آناتومی - لگن

5 ویدیو

بخش دوازدهم:
آناتومی - شکم

5 ویدیو

۴

کلیه، پانکراس و طحال

آزمونک :8 دقیقه
۵

عروق و اعصاب

آزمونک :17 دقیقه
بخش سیزدهم:
آناتومی - توراکس

4 ویدیو

۳

ریه و مری

17 دقیقه
۴

قلب

آزمونک :15 دقیقه
بخش چهاردهم:
آناتومی - سر و گردن

9 ویدیو

۱

Neurocranium

آزمونک :16 دقیقه
۲

Viscerocranium

آزمونک :10 دقیقه
۵

چشم و گوش

20 دقیقه
۶

دهان و بینی

آزمونک :18 دقیقه
۷

حلق و حنجره

آزمونک :14 دقیقه
۸

اعصاب (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۹

اعصاب (بخش دوم)

آزمونک :8 دقیقه
بخش پانزدهم:
آناتومی - نوروآناتومی

8 ویدیو

بخش شانزدهم:
میکروب‌شناسی - باکتری‌شناسی عمومی

6 ویدیو

۴

Biocide

آزمونک :7 دقیقه
۵

کشت و ژنتیک میکروبی

آزمونک :9 دقیقه
۶

فلور میکروبی

آزمونک :5 دقیقه
بخش هفدهم:
میکروب‌شناسی - کوکسی‌های گرم مثبت

5 ویدیو

۲

Strep Pyogenes (Group A Strep)

آزمونک :18 دقیقه
۳

Strep Agalactiae (Group B Strep)

آزمونک :7 دقیقه
۴

Strep Pneumonia, Strep Viridans

آزمونک :8 دقیقه
۵

Enterococcus, Strep Bovis

آزمونک :5 دقیقه
بخش هجدهم:
میکروب‌شناسی - باسیل‌های گرم مثبت

6 ویدیو

۱

Bacillus anthracis, cereus

آزمونک :9 دقیقه
۲

Clostridium botulinum, tetani

آزمونک :12 دقیقه
۳

Clostridium perfringens, difficile

آزمونک :8 دقیقه
۴

Corynebacterium diphtheria

آزمونک :7 دقیقه
۵

Listeria monocytogenes

آزمونک :4 دقیقه
۶

Nocardia

آزمونک :4 دقیقه
بخش نوزدهم:
میکروب‌شناسی - کوکسی‌های گرم منفی

2 ویدیو

۱

Neisseria gonorrheae

آزمونک :5 دقیقه
۲

Neisseria meningitidis

آزمونک :6 دقیقه
بخش بیستم:
میکروب‌شناسی - باسیل‌های گرم منفی

7 ویدیو

۱

Klebsiella

آزمونک :2 دقیقه
۲

Salmonella

آزمونک :6 دقیقه
۳

Shigella

آزمونک :8 دقیقه
۴

Escherichia coli (EHEC, ETEC)

آزمونک :13 دقیقه
۵

Yersinia

آزمونک :6 دقیقه
۶

Proteus mirabilis

آزمونک :3 دقیقه
۷

Pseudomonas

آزمونک :10 دقیقه
بخش بیست‌ویکم:
میکروب‌شناسی - باکتری‌های خمیده گرم منفی

3 ویدیو

۱

Campylobacter

آزمونک :5 دقیقه
۲

Vibrio

آزمونک :8 دقیقه
۳

Helicobacter

آزمونک :5 دقیقه
بخش بیست‌ودوم:
میکروب‌شناسی - کوکوباسیل‌‌های گرم منفی

6 ویدیو

۱

Bordatella pertussis

آزمونک :7 دقیقه
۲

Haemophilus

آزمونک :8 دقیقه
۳

Legionella

آزمونک :2 دقیقه
۴

Brucella

آزمونک :7 دقیقه
۵

Francisella tularensis

آزمونک :3 دقیقه
۶

Pasteurella multocida

آزمونک :2 دقیقه
بخش بیست‌وسوم:
میکروب‌شناسی - عفونت‌های بی‌هوازی

2 ویدیو

۱

Actinomyces

آزمونک :4 دقیقه
بخش بیست‌وچهارم:
میکروب‌شناسی - باسیل‌های اسید فست

2 ویدیو

۱

Mycobacterium tuberculosis

آزمونک :13 دقیقه
۲

Mycobacterium leprae

آزمونک :9 دقیقه
بخش بیست‌وپنجم:
میکروب‌شناسی - مارپیچی‌های گرم منفی

3 ویدیو

۱

Borrelia

آزمونک :5 دقیقه
۲

Leptospira interrogans

آزمونک :3 دقیقه
۳

Treponema pallidum

آزمونک :12 دقیقه
بخش بیست‌وششم:
میکروب‌شناسی - موارد تکمیلی باکتری

5 ویدیو

۱

Chlamydia

آزمونک :7 دقیقه
۲

Coxiella burnetii

آزمونک :2 دقیقه
۳

Mycoplasma pneumonia

آزمونک :6 دقیقه
۴

Rickettsia

آزمونک :1 دقیقه
۵

Antimicrobial Agents

آزمونک :10 دقیقه
بخش بیست‌وهفتم:
میکروب‌شناسی - ویروس‌شناسی عمومی

2 ویدیو

بخش بیست‌وهشتم:
میکروب‌شناسی - Positive-stranded RNA Viruses

8 ویدیو

۱

Poliovirus

آزمونک :8 دقیقه
۲

Coxsackievirus

آزمونک :5 دقیقه
۳

Rhinovirus, Hepatitis A & E

آزمونک :5 دقیقه
۴

Reovirus, Calicivirus

آزمونک :7 دقیقه
۵

Hepatitis C

آزمونک :6 دقیقه
۶

Togavirus

آزمونک :6 دقیقه
۷

Coronavirus

آزمونک :3 دقیقه
۸

HIV و HTLV1-2

آزمونک :15 دقیقه
بخش بیست‌ونهم:
میکروب‌شناسی - Negative-stranded RNA Viruses

4 ویدیو

۱

Orthomyxovirus

آزمونک :11 دقیقه
۲

Paramyxovirus

آزمونک :15 دقیقه
۳

Rhabdovirus

آزمونک :7 دقیقه
بخش سی‌ام:
میکروب‌شناسی - Single-stranded DNA Virus

1 ویدیو

۱

Parvovirus

آزمونک :6 دقیقه
بخش سی‌ویکم:
میکروب‌شناسی - Linear Double-stranded DNA Viruses

7 ویدیو

۱

HSV-1 و HSV-2

آزمونک :9 دقیقه
۲

EBV

آزمونک :6 دقیقه
۳

CMV

آزمونک :5 دقیقه
۴

VZV

آزمونک :5 دقیقه
۵

HHV-6,7,8

آزمونک :3 دقیقه
۶

Adenovirus

آزمونک :6 دقیقه
۷

Poxvirus

آزمونک :1 دقیقه
بخش سی‌ودوم:
میکروب‌شناسی - Circular Double-stranded DNA Viruses

3 ویدیو

۱

Polyomavirus

آزمونک :5 دقیقه
۲

Papillomavirus

آزمونک :6 دقیقه
۳

Hepatitis B & D Virus

آزمونک :18 دقیقه
بخش سی‌وسوم:
بافت‌شناسی - سلول

1 ویدیو

۱

سلول

17 دقیقه
بخش سی‌وچهارم:
بافت‌شناسی - بافت پوششی

1 ویدیو

بخش سی‌وپنجم:
بافت‌شناسی - بافت همبند

1 ویدیو

بخش سی‌وششم:
بافت‌شناسی - دستگاه اسکلتی-عضلانی

3 ویدیو

۱

غضروف

11 دقیقه
۲

استخوان

18 دقیقه
بخش سی‌وهفتم:
بافت‌شناسی - خون و لنف

2 ویدیو

۱

خون

14 دقیقه
بخش سی‌وهشتم:
بافت‌شناسی - دستگاه عصبی و حسی

2 ویدیو

بخش سی‌ونهم:
بافت‌شناسی - پوست

1 ویدیو

۱

پوست

12 دقیقه
بخش چهل‌ام:
بافت‌شناسی - دستگاه گوارش

2 ویدیو

بخش 41:
بافت‌شناسی - دستگاه تنفسی

1 ویدیو

بخش 42:
بافت‌شناسی - دستگاه ادراری-تناسلی

2 ویدیو

بخش 43:
بافت‌شناسی - دستگاه اندوکرین

1 ویدیو

بخش 44:
بیوشیمی - آب و پی‌اچ

2 ویدیو

۲

پی اچ و بافر

آزمونک :9 دقیقه
بخش 45:
بیوشیمی - کربوهیدرات‌ها

6 ویدیو

۳

چرخه کربس

آزمونک :8 دقیقه
۵

مسیر پنتوز فسفات

آزمونک :6 دقیقه
بخش 46:
بیوشیمی - پروتئین‌ها

7 ویدیو

۳

سیکل اوره

آزمونک :7 دقیقه
۴

ساختمان پروتئین ها

آزمونک :6 دقیقه
۶

متابولیسم هم

آزمونک :10 دقیقه
۷

پی اچ ایزوالکتریک

آزمونک :12 دقیقه
بخش 47:
بیوشیمی - آنزیم‌ها

5 ویدیو

۱

اصول پایه آنزیم ها

آزمونک :10 دقیقه
۲

کینتیک آنزیم ها

آزمونک :11 دقیقه
۴

مهار کننده آنزیم ها

آزمونک :8 دقیقه
بخش 48:
بیوشیمی - ویتامین‌ها

3 ویدیو

بخش 49:
بیوشیمی - لیپیدها

5 ویدیو

بخش 50:
بیوشیمی - نوکلئیک اسید‌ها

5 ویدیو

۲

متابولیسم پورین

آزمونک :6 دقیقه
۴

آر ان ای

آزمونک :14 دقیقه
۵

دی ان ای

آزمونک :16 دقیقه
بخش 51:
بیوشیمی - هورمون‌ها

7 ویدیو

بخش 52:
بیوشیمی - عناصر و مواد معدنی

1 ویدیو

۱

عناصر و مواد معدنی

آزمونک :8 دقیقه