لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مروری بر نرم افزار جانبی Vi Package Manager و چند مثال

ویدیو

لب ویو (LabVIEW)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۷ ویدیو

۶ ویدیو