لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰
حقوق

حقوق

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلكه خودِ عمل دارای زیبایی و سرور است.
موریس مترلینگ

دوره‌ای که می‌خوای رو وب‌سایت لینوم نیست؟

اسمشو برامون بنویس تا اضافه‌اش کنیم.